Regionálního muzea a galerie v Jičíně

(Tento Knihovní řád zrušuje předcházející Knihovní řád vydaný 1. dubna 2003)

Článek 1
Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení
Knihovna Regionálního muzea a galerie v Jičíně (dále RMaG) je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu § 3, odstavce c./d. zákona č. 257/2001 Sb.
Posláním muzejní knihovny RMaG v Jičíně je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.
Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. K provedení zákona č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Zákon č. 122/200 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
Novela č. 216/2006 Sb., kterou se mění autorský zákon č. 121/2000 Sb.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a dalšími příslušnými zákony a nařízeními
Muzejní knihovna je knihovnou prezenční.

Článek 2
Knihovní fondy
2.1. Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. Je rozčleněn do následujících skupin: regionální literatura (R), rukopisy (RU), staré tisky (ST), knihovny (sbírky) osobností (KS), duchovní písně (DP) a světské písně (SP). Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea (naučné slovníky a encyklopedie všeobecného charakteru, historie, botanika, zoologie, archeologie, národopis, literární věda, literatura o umění, historie různých oborů, slovníky a příručky různých odvětví, speciální literatura pro potřeby restaurátorských pracovišť atp. podle aktuálních potřeb muzea a jeho odborných pracovníků.
2.2. Knihovna získává literaturu do fondu následujícími způsoby: nákupem, dary, výměnou, odkazy, eviduje i publikace získané odbornou činností muzea a jejími pracovníky (sborníky z konferencí, literatura zakoupená z grantů, reprezentační publikace, atd.).
2.3. Knihovní fondy se půjčují pouze prezenčně ke studiu ve studovně. Podmínky půjčování se řídí Badatelským řádem Regionálního muzea a galerie v Jičíně.
2.4. Část specializovaného fondu slouží jako studijní příruční knihovny jednotlivých odborných oddělení muzea. Za jejich stav odpovídá vedoucí oddělení. Ve výjimečných případech může vedoucí knihovny povolit i krátkodobou absenční výpůjčku publikace ze specializovaného fondu.
2.5. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

Článek 3
Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti
3.1. Uživatelem knihovny RMaG Jičín se stává osoba starší 15 let, vyplněním badatelského listu. Osoby mladší 18 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zástupce. Platnost registrace musí být v každém kalendářním roce obnovena.
3.2. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se Badatelským řádem RMaG v Jičíně, pokyny pracovníka knihovny a návštěvním řádem muzea. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.
3.3. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do knihovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy a větší zavazadla. Při odchodu jsou povinni předložit ke kontrole obsah svých tašek, popř. i kapes.
3.4. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny a muzea nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hlučet, používat mobilních telefonů.
3.5. Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné, ozbrojené, malé děti, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály apod.
3.6. Uživatelé mají nárok pouze na 1 místo ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně musí uživatelé počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny. Místo i studijní materiály je možno předem telefonicky objednat.
3.7. Uživatelé nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů a materiály z kartoték ani na ně psát.
3.8. Pokud uživatel nebude dodržovat ustanovení Badatelského řádu RMaG v Jičíně, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny RMaG v Jičíně.

Článek 4
Výpůjční služby a další služby
4.1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Zvlášť cenné fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za specifických podmínek stanovených muzeem.
4.2. Uživatelé knihovny mohou využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, vystavené noviny a časopisy. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníka knihovny.
4.3. Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 3 vázané svazky a více než 12 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.
4.4. Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají půjčené.
4.5. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit vedoucí knihovny či jím pověřený pracovník půjčení dokumentů mimo budovu muzea. V těchto případech je vyplněn revers a je postupováno podle předpisů o půjčování sbírkových předmětů muzea.
4.6. Půjčování k výstavním účelům a výpůjčky institucí se mohou uskutečnit opět pouze dle předpisů o půjčování sbírkových předmětů muzea.
4.7. Meziknihovní výpůjční služby
Knihovna zprostředkuje na požádání uživatele půjčení dokumentu, který není v jejích fondech Meziknihovní výpůjční službou (MVS). Knihovna půjčuje MVS ze svých specializovaných fondů; tuto službu neposkytuje ze svých fondů historických. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy a časopisy.
4.8. Informační a bibliografické služby
Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů a kartoték. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního i knihovnického charakteru, často ve spolupráci s odbornými pracovníky muzea. Knihovna vypracovává na požádání rešerše. Cena rešerše vypracované v normálním termínu, tj. do týdne se skládá ze základního poplatku a poplatku za každý vyhledaný titul. Platí se i za vyhledání dokumentu, ve kterém předpokládaná informace není. V případě expresní služby je cena rešerše dvojnásobná.
4.9. Kopírovací služby
Knihovna poskytuje možnost ofotografování materiálů vlastním fotoaparátem uživatele; kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z fotografování vyloučeny, např. z důvodu poškození apod.

Článek 5
Počítačové pracoviště
5.1. Studovna je vybavena 1 počítačem s možností připojení k internetu, který je k dispozici uživatelům.
5.2. Veškeré získané informace a data (v jakékoli formě) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod, způsobených jím zanesenými viry.
Provoz počítače v knihovně může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby, popř. z jiných závažných důvodů.

Článek 6
Poplatky a náhrady
6.1. Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty mohou být provedeny těmito formami:
· uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
· jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)
· uhrazením finanční náhrady za restaurování dokumentu do původní podoby nebo uhrazením finanční náhrady podle ceny díla na trhu v době ztráty.
6.2. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, kopírovací zařízení) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
7.1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
7.2. Za dodržování tohoto knihovního řádu zodpovídá knihovník organizace.


 
Program

Stálá expozice muzea uzavřena!

Muzeum | Muzeum
Stálá expozice muzea uzavřena!
Vážení návštěvníci, stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně je od 15. 10. 2023...

Petr Raška: Pod hvězdnými asfodely

Výstava | Zámecká galerie
VÝSTAVA 7. 4. – 12. 5. 2024
Jičínské muzeum vás zve na jarní výtvarnou výstavu s názvem Pod hvězdnými asfodely. Malíř Petr...

Martin jabůrek: Téma smrti v díle Josefa Váchala

Přednáška | Fara v Robousích
PŘEDNÁŠKA 19. 4. 2024 od 17 hodin
Jičínské muzeu vás zve na přednášku Martina Jabůrka s názvem Téma smrti v díle Josefa Váchala v...

Výběrové řízení na pozici muzejní pedagog/pedagožka – edukátor/edukátorka

Muzeum | Muzeum
Výběrové řízení – muzejní pedagog/pedagožka
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vypisuje výběrové řízení na pozici Muzejní pedagog/pedagožka –...

Hurá, muzeum! 1/2024

Muzeum | Muzeum
Čtvrtletník Hurá, muzeum! 1/2024
Vyšlo nové číslo muzejního čtvrtletníku Hurá, muzeum! Zimní číslo je k dostání na pokladně...

Co se tady vlastně našlo? A můžu to vidět? 2023

Výstava | Muzejní nádvoří
VÝSTAVA 6. 1. – 30. 4. 2024
Stejně jako v minulých letech jsme i nyní pro vás připravili archeologickou výstavu s názvem Co se...

Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Muzeum | Muzeum
Modernizace Regionálního muzea a galerie
Předmětem projektu je revitalizace a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení...

Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké

Muzeum | Muzeum
Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků
Po více než třech letech práce Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo těsně před vánocemi...

Výstava Bohové a hrdinové z pozdní doby bronzové na Jičínsku ve virtuálním světě

Výstava | Muzeum
Virtuální prohlídka výstavy Bohové a hrdinové...
Už se Vám stýská po právě ukončené výstavě Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku? Pokud...

Muzejní noviny – Liběšice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Právě vyšlo nové číslo Muzejních novin, tentokrát věnovaných obci Liběšice. Muzejní noviny si...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
PUBLIKACE
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Stálá expozice muzea uzavřena

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Stálá expozice muzea uzavřena!
Stálá expozice muzea z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Otevírací doba

Muzeum

Stálá expozice muzea
z důvodu kompletní
rekonstrukce uzavřena.
Galerie

září–červen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Studenti .................. .............. 40 Kč
Senioři od 65 let .......................zdarma
Děti do 10 let .......................... zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%)
AMG, NPÚ.............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Studenti .................................... 20 Kč
Senioři od 65 let .........................zdarma
Děti do 10 let............................. zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.
Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 00084549
Datová schránka: d6qk7g3
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

Edukační centrum fara Robousy
Robousy 70
objednávání školních skupin
tel. +420 720 056 430

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.