Regionálního muzea a galerie v Jičíně

(Tento Badatelský řád Regionálního muzea a galerie v Jičíně zrušuje Badatelský řád vydaný 1. 9. 2009)

Článek 1
Předmět badatelských služeb
1.1 Na základě zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů účinného od 12. 5. 2000 a zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů účinného od 1. 10. 2004, má Regionální muzeum a galerie v Jičíně (dále pouze RMaG v Jičíně) povinnost zpřístupnit sbírky a jednotlivé sbírkové předměty pro studijní, vědecké a další účely, pokud fyzický stav předmětu není ohrožen manipulací s ním. Právo studovat sbírky má každý badatel na základě povolení vydaného odborným správcem sbírky a schváleného ředitelem RMaG v Jičíně. Tomuto povolení předchází písemná (ústní) žádost zájemce o bádání ve sbírkách.
1.2 Sbírkové předměty jsou badatelům v zásadě zapůjčovány prezenčně. O výjimkách rozhoduje ředitel muzea.
1.3 Badatelům jsou zapůjčovány pouze sbírkové předměty, které jsou řádně zaevidovány v systému muzejní evidence. Jinak mohou být dále badatelům zapůjčovány průvodní a dokumentační materiály. Dále jen „předměty“.
1.4 Předmět dále nemusí být badatelům zapůjčen, pokud je v danou dobu muzeem využíván pro vlastní odbornou nebo výstavní činnost nebo je zapůjčen jinou organizací na základě řádně vyplněného dokladu.
1.5 U specifických předmětů mohou být stanoveny zvláštní podmínky, za nichž jsou předměty zapůjčeny badatelům. O těchto případných zvláštních podmínkách rozhodují výlučně příslušní kurátoři sbírky.
1.6 Badatelské služby jsou poskytovány veřejnosti bezplatně.

Článek 2
Místo poskytování badatelských služeb
2.1 Studium v depozitárních prostorách je zakázáno, badatel studuje pouze v určeném prostoru.
2.2 Badatelské služby jsou poskytovány veřejnosti v místnosti č. 11 nebo v kancelářích kurátorů sbírek. Jednotlivé sbírky nemají specifické badatelny.
2.3 Mimo badatelnu jsou badatelské služby poskytovány výjimečně pouze v depozitářích. Tento způsob je používán v případech, kdy fyzický stav požadovaných sbírkových předmětů sice umožňuje jejich zapůjčení badatelům, ale jejich hmotnost nebo objem či způsob uložení zabraňuje či výrazně komplikuje jejich přemístění do badatelny. Podmínky, za nichž jsou takto poskytovány veřejnosti badatelské služby, upřesňuje depozitární řád.
2.4 Mimo muzejní objekty jsou badatelské služby výjimečně na základě rozhodnutí ředitele muzea, viz ustanovení článku 1 odst. 1.1 tohoto badatelského řádu.

Článek 3
Provoz badatelny
3.1. Badatelna jako přesně stanovené místo ke studiu materiálů se v RMaG v Jičíně nenachází. Její funkci plní místnost č. 11 a jednotlivé kanceláře správců sbírek, kteří jsou povinni zajistit optimální podmínky pro badatele.
3.2 Provoz „badatelny“ zajišťuje kurátor sbírky, který připraví předměty požadované badateli, a to do pěti dnů od požádání.
3.3 Dobu, po kterou je badatelna přístupná veřejnosti, určuje příkaz ředitele muzea a pracovní doba kurátora sbírky.
3.4 V prostorách určených k bádání je zakázáno kouření, manipulace s ohněm a nebezpečnými látkami vůbec, rovněž tak konzumace jídel a nápojů a dále veškeré ostatní činnosti vedoucí k poškození sbírkových předmětů.
3.5 Předměty jsou v badatelně badatelům předem připravovány na základě jejich předchozí ústní, e-mailové nebo telefonické objednávky. Objednávka musí být učiněna minimálně jeden týden předem a může ji učinit pouze muzeem již evidovaný badatel, jak je uvedeno dále.
3.6 Dohled konající pracovník muzea je povinen počet a stav zapůjčených předmětů při jejich vrácení badatelem zkontrolovat. Badatel nesmí badatelnu do skončení této kontroly opustit. Jakékoliv zjištěné nedostatky dohled konající pracovník okamžitě hlásí řediteli muzea, popř. vedoucímu odborného úseku, který rozhodne o dalším postupu.
3.7 Pro malé prostory jednotlivých kanceláří – badatelen je možné poskytnout předměty pouze jednomu badateli.
3.8 Do určeného prostoru je badateli povoleno vstupovat pouze za přítomnosti odborného správce sbírky, případně pověřeného pracovníka RMaG v Jičíně.
3.9. Povinnosti odborného správce fondu, případně pověřeného pracovníka RMaG v Jičíně:
a) ověřit úplnost a správnost údajů uvedených v badatelském listu
b) informovat o zásadách práce a nakládání se sbírkovými předměty i ostatními zásadami vedoucími ke vhodnému průběhu návštěvy badatele v RMaG v Jičíně
b) informovat badatele o stavu a množství předloženého materiálu
c) po ukončení práce badatele převzít a odsouhlasit převzatý materiál a o tomto provést záznam na badatelském listu
d) po dobu bádání badatele zajišťovat dozor v prostoru k tomu určeném

Článek 4
Povinnosti badatele
4.1 Každý badatel je povinen předem vyplnit badatelský list tohoto řádu, který slouží muzeu pro evidenci a identifikaci badatelů. List vyplňuje badatel pouze jednou při první návštěvě muzea a při dalších návštěvách se už jenom prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem; list je pak poté opětně zaváděn na začátku každého následujícího kalendářního roku. V případě změn v osobních datech badatele je list pouze aktualizován. List obsahuje mimo jiné základní osobní údaje badatele, celé jméno a trvalé bydliště, a dále odkaz na závaznost tohoto badatelského řádu pro badatele. Podpisem listu se badatel zavazuje přijmout podmínky tohoto badatelského řádu, přičemž je mu umožněno se s ním seznámit.
4.2 Badatel se prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem, v badatelském listu uvede důvod a účel studia.
4.3 Badatel je povinen dodržovat veškerá ustanovení tohoto řádu.
4.4 Badatel je povinen řídit se pokyny dohled konajícího pracovníka muzea.
4.5 Badatel je povinen bezpodmínečně respektovat pracovní dobu badatelny, tj. pracovní dobu správce sbírky.
4.6 Badatel smí požadovat zapůjčení předmětů pouze v únosném množství a s ohledem na pracovní dobu badatelny.
4.7 V případě, že předmět tvoří určitý uspořádaný systém sestávající z více částí, nesmí badatel do tohoto systému nijak zasahovat.
4.8 Badatel nesmí zapůjčené předměty nijak popisovat či jinak označovat.
4.9 Badatel je povinen zacházet se zapůjčenými předměty šetrně tak, aby nedošlo k jejich poškození, a vrátit je ve stavu, v jakém mu byly zapůjčeny. Je povinen při práci se sbírkovými předměty dbát zásad bezpečnosti práce a pracovní hygieny, dodržovat vnitřní předpisy organizace i pokyny odborného správce sbírky, případně pověřeného pracovníka RMaG v Jičíně. Dále je badatel povinen po ukončení práce se sbírkovými předměty tyto odevzdat neporušené a v kompletním stavu. Je povinen v plné výši uhradit případnou škodu, která vznikla jeho zaviněním. O výši škody rozhoduje ředitel organizace na základě stanoviska odborného pracovníka, případně soudního znalce.
4.10 Při zveřejnění výsledků bádání je badatel povinen respektovat prioritu vědeckého určení předmětu a přesně citovat název muzea a inventární číslo předmětu.

Článek 5
Sankce
5.1 V případě jakéhokoliv porušení a nedodržení ustanovení badatelského řádu může být další nahlížení do muzejních sbírek odepřeno, případně udělený souhlas odvolán. Badatel je povinen neprodleně ukončit jakoukoliv další manipulaci se sbírkovými předměty a předat je zpět odbornému pracovníkovi.
5.2 V případě, že badatel způsobí muzeu jakýmkoliv způsobem škodu, ať při vlastním bádání nebo při použití výsledků bádání, muzeum bude vůči němu uplatňovat podle příslušných právních předpisů náhradu za způsobenou škodu.

Článek 6
Placené služby badatelům
6.1 Prostřednictvím badatelny poskytuje muzeum rovněž placené služby. Jedná se především o kopírování a fotografování předmětů a používání internetu, pokud nejsou tyto služby muzeu hrazeny z jiných veřejných prostředků.
6.2 Veřejné šíření kopií či fotografií předmětů badateli je nepřípustné bez konkrétních ustanovení ze strany RMaG v Jičíně.
6.3 Cenu poskytovaných placených služeb stanovuje ceník služeb.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
7.1 Případné výjimky z tohoto řádu může na návrh vedoucího odborného úseku nebo po svém vlastním uvážení povolit pouze ředitel muzea.
7.2 Kopie tohoto řádu je vyvěšena v jednotlivých kancelářích – badatelnách příslušných kurátorů sbírek.
7.3 Tento badatelský řád platí s účinností od 1. 1. 2013.

Program

Stálá expozice muzea uzavřena!

Muzeum | Muzeum
Stálá expozice muzea uzavřena!
Vážení návštěvníci, stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně je od 15. 10. 2023...

Petr Raška: Pod hvězdnými asfodely

Výstava | Zámecká galerie
VÝSTAVA 7. 4. – 12. 5. 2024
Jičínské muzeum vás zve na jarní výtvarnou výstavu s názvem Pod hvězdnými asfodely. Malíř Petr...

Martin jabůrek: Téma smrti v díle Josefa Váchala

Přednáška | Fara v Robousích
PŘEDNÁŠKA 19. 4. 2024 od 17 hodin
Jičínské muzeu vás zve na přednášku Martina Jabůrka s názvem Téma smrti v díle Josefa Váchala v...

Výběrové řízení na pozici muzejní pedagog/pedagožka – edukátor/edukátorka

Muzeum | Muzeum
Výběrové řízení – muzejní pedagog/pedagožka
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vypisuje výběrové řízení na pozici Muzejní pedagog/pedagožka –...

Hurá, muzeum! 1/2024

Muzeum | Muzeum
Čtvrtletník Hurá, muzeum! 1/2024
Vyšlo nové číslo muzejního čtvrtletníku Hurá, muzeum! Zimní číslo je k dostání na pokladně...

Co se tady vlastně našlo? A můžu to vidět? 2023

Výstava | Muzejní nádvoří
VÝSTAVA 6. 1. – 30. 4. 2024
Stejně jako v minulých letech jsme i nyní pro vás připravili archeologickou výstavu s názvem Co se...

Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Muzeum | Muzeum
Modernizace Regionálního muzea a galerie
Předmětem projektu je revitalizace a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení...

Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké

Muzeum | Muzeum
Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků
Po více než třech letech práce Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo těsně před vánocemi...

Výstava Bohové a hrdinové z pozdní doby bronzové na Jičínsku ve virtuálním světě

Výstava | Muzeum
Virtuální prohlídka výstavy Bohové a hrdinové...
Už se Vám stýská po právě ukončené výstavě Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku? Pokud...

Muzejní noviny – Liběšice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Právě vyšlo nové číslo Muzejních novin, tentokrát věnovaných obci Liběšice. Muzejní noviny si...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
PUBLIKACE
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Stálá expozice muzea uzavřena

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Stálá expozice muzea uzavřena!
Stálá expozice muzea z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Otevírací doba

Muzeum

Stálá expozice muzea
z důvodu kompletní
rekonstrukce uzavřena.
Galerie

září–červen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Studenti .................. .............. 40 Kč
Senioři od 65 let .......................zdarma
Děti do 10 let .......................... zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%)
AMG, NPÚ.............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Studenti .................................... 20 Kč
Senioři od 65 let .........................zdarma
Děti do 10 let............................. zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.
Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 00084549
Datová schránka: d6qk7g3
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

Edukační centrum fara Robousy
Robousy 70
objednávání školních skupin
tel. +420 720 056 430

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.