Činnost archeologického oddělení RMaG
Hlavní náplň archeologického oddělení RMaG, a to jak z hlediska časové vytíženosti, tak i personálního nasazení, lze shrnou do několika bodů:
1. Plánování a realizace záchranných archeologických výzkumů. Zpracování a vyhodnocování dat a poznatků získaných výzkumem. Vytváření odborných zpráv z výzkumů. Zveřejňování výsledků výzkumů pro odborné účely a jejich prezentace na odborných fórech.
2. Vyřizování agendy spojené s územími s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 20/1987 Sb. Tím je myšleno zejména:
· Zpracování odborných podkladů pro výkonné orgány státní správy, samosprávy a odborné organizace státní památkové péče ve věci archeologického kulturního dědictví.
· Účast na stavebních řízeních a dalších odborných jednáních svolaných státními nebo samosprávnými orgány, odbornými institucemi nebo vlastníky objektů týkajících se památkové péče a ochrany archeologických památek a nálezů.
· Provádění odborných konzultací k zamýšleným stavebním změnám, udržovacím pracím nebo úpravám, spojených se zemními pracemi na územích s archeologickými nálezy.
· Zpracování podkladů pro podání návrhů na prohlášení archeologických lokalit a území za památku, řešení koncepcí jejich ochrany.
3. Provádění pravidelného terénního monitoringu zapsaných (včetně těch nezapsaných) archeologických památek. Vytváření odborných zpráv k amatérským nálezům archeologické povahy.

Dalším významnou náplní archeologického oddělení je péče o sbírkový fond. Jde především o podsbírku archeologie, numismatiky a faleristiky. Kromě pravidelných revizí provádíme monitoring stavu sbírkových předmětů, jejich obalů a příslušných inventárních záznamů. Zajišťujeme jejich konzervaci a restaurování. Dále provádíme digitalizace záznamů (karet) a dalších souvisejících pramenů k nálezovým okolnostem, včetně shromažďování příslušných bibliografických záznamů, které mají relevanci ke sbírkovým předmětům.
Z krátkodobého i dlouhodobého hlediska usilujeme o vytvoření fungující spolupráce s institucemi vědecko-výzkumného rázu, univerzitami a s archeologickými pracovišti v širším regionu. Značný archeologický potenciál území okresu Jičín lze zúročit vytvořením koncepcí obsáhlejších badatelských/systematických výzkumných projektů.
1) Zvyšování počtu archeologických akcí, především záchranných archeologických výzkumů, ale i monitoringu archeologických památek a nedestruktivní prospekce krajiny.
2) Rozvíjení a aplikace moderních metodik terénních výzkumů.
3) Realizace badatelských výzkumů s akcentací na moderní nedestruktivní metody výzkumu
4) Navázání spolupráce s archeologickými pracovišti působícími v širším regionu. Zapojení studentů (nejenom archeologie), ale i zájemců stran širší veřejnosti do výzkumné činnosti.

Archeologické oddělení RMaG v Jičíně se svoji činností také více otevírá veřejnosti, ale i odborné komunitě archeologů a jiných specialistů. Navazujeme spolupráci s dalšími subjekty ale i jednotlivci, zároveň se snažíme využívat možnosti čerpání dotací, které napomáhají realizovat i finančně náročnější výzkumné a popularizačně-prezentační projekty. Realizujeme přednášky pro veřejnost, chystáme se pořádat archeologické exkurze, oborovou konferencí a dalších výstupy.
Používání moderních trendů při terénních výzkumech
Některé moderní archeologické metody lze efektivně využít jak pro vlastní výzkum, tak i pro získání prezentačního materiálu použitelného pro výstavní činnost. Především tzv. letecká archeologie přináší velké množství cenných archeologických dat, ale také jako vedlejší produkt množství poutavých snímků krajiny, sídel a dalších objektů. Zaměřování a vizualizace nemovitých archeologických památek (stavby, relikty staveb, antropogenní reliéf) přináší opět několikeré využití (potřeby památkové ochrany, výzkumu, prezentace). Vynikající výsledky při průzkumu krajiny a vyhledávání archeologických lokalit přinášejí analytické povrchové sběry. Tuto metodu kombinujeme v omezeném měřítku s geofyzikálními metodami výzkumu (např. magnetometrie), leteckou archeologií (analýza porostových příznaků) a analýzou výškopisu a polohopisu laserového skenování krajiny.
Vynikající výsledky přináší kombinace cíleného archeologického a přírodovědeckého výzkumu (environmentální archeologie). Jedná se především o osteologické analýzy (zvířecí kosti), analýzy rostlinných makrozbytků, pylovou analýzu a speciální postupy z oboru fyzické antropologie. Neodmyslitelnou součástí moderního výzkumu významnější lokality jsou také absolutní datovací metody (dendrochronologie, radiometrické analýzy a další).
Archeolog a kurátor sbírek při výkonu své práce zodpovídá:
1) za výkon archeologické památkové péče na daném území v souladu se zákonem o státní památkové péči 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
2) za naplňování povinností vyplývajících z Povolení k provádění archeologických výzkumů Ministerstva kultury ČR a Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd ČR,
3) za realizaci a odbornou kvalitu všech etap archeologického výzkumu, včetně jeho koncepce, metodiky, empirického výzkumu, zpracování, vyhodnocení a publikace,
4) za správu archeologické sbírky, vedení systematické a chronologické evidence a každoroční hlášení změn v Centrální evidenci sbírek (CES) Ministerstva kultury ČR, (povinností vyplýváních ze zákona 122/2000 Sb. a vyhlášky 275/2004), pravidelné revize a navrhování sbírkových předmětů pro konzervování či restaurování.
a podílí se na:
1) koncepcí syntéz zabezpečení ochrany a záchrany archeologického dědictví ve vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy,
2) na prezentaci muzea, výstavní činnosti a práci s veřejností (edukace, přednášky), a to především formou popularizace a osvěty archeologického tématu (přednášky pro veřejnost, edukace, příspěvky do časopisů a novin).
3) spoluvytváření dobrého jména RMaG v Jičíně.
4) na mezioborové úrovni s kolegy, kteří se zabývají příbuznými disciplínami.
5) na vytváření výstav a dalších projektů s nearcheologickou tématikou.
6) na řešení problémů v rámci RMaG nesouvisejících přímo s archeologickým pracovištěm.

Program

Strašidelná zvířata a proč se jich nebát

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 26. 6. – 19. 9. 2021
Výstavní chodbu muzea oživí letošní léto výstava Strašidelná zvířata a proč se jich nebát, která jistě...

Archeologické léto na Jičínsku

Akce | Češovské valy
Archeologické léto 7. a 13. srpna 2021
Rádi bychom Vás pozvali na hradiště s nejmohutnějšími dochovanými valy v Čechách, které je doposud...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Muzejní noviny 41 – Sběř, Hrobičany, Velešice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Vyšlo další číslo Muzejních novin, tentokrát o obcích Sběř, Velešice a Hrobičany.

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + děti).......100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma

Společné vstupné do muzea a galerie pro rodiny s dětmi... 150 Kč

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.